Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Att vara ledare berör inte bara ledaren

| Inga kommentarer


Att definiera ledarskap är svårt, det finns ett otal olika definitioner. Alla är en beskrivning av hur man ser på ledarskapet. Nyckeln i att själv börja landa i vad ledare innebär handlar om att förstå hur man själv ser på ledarskapet och vilken funktion det har. Två i mitt tycke bra definitioner är dels den definition som togs fram inom ett stort forskningsprojekt benämnt GLOBE där 84 forskare från 56 länder enades om nedanstående definition:

Ledarskap är en persons förmåga att påverka,motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör. (House m.fl. 1999 s.13), hämtat från (Larsson, Lundin, & Zander, 2017)

Den här talar om personen bakom ledaren utan mer vad man förväntar sig av denne. En annan intressant definition om är framtagen av Yukl är:

Ledarskap är dels processen att påverka andra att förstå och vara överens om vad som behöver göras och hur det kan göra effektivt, dels processen att underlätta individuella och kollektiva ansträngningar att nå delade mål (Yukl, 2002 s.7)

Båda exemplen är hämtade från Ledarskapsmodellen. (Larsson m.fl., 2017) Använder man båda skapar de en bra definition om vad ledarskap handlar om.

Båda definitionerna visar att ledaren inte står ensam utan att det krävs samverkan med gruppmedlemmarna för att det ska fungera. När man är chef (ledare) har man, enligt ovan definitioner, mycket att tänka på och stort ansvar. För att under lätta lite kan man dela in chefsrollen i olika delar. Där var och en är lika viktig.

Chefskap

Innefattar bland annat Beslutsfattande och formell makt

Ledarskap

Innefattar bland annat Motivera och utveckla

Förvaltarskap

Innefattar bland annat förtroende, förstärka de resurser som finns oavsett det är personal, pengar eller kunskap

Förvaltarskap ingår i konceptet ”Det hållbara ledarskapet”. I Ledarskapsmodellen talar de inte om förvaltarskap utan nämner medarbetarskap, begreppet är inte nytt. (Larsson m.fl., 2017) Man kan se två riktningar det ena där medarbetarna ska bli mer självstyrande med syfte att skära ner antalet chefer. Den andra handlar om att stärka interaktionen mellan ledare och medarbetare. (Tengblad m.fl. 2007)

Ser man på hur ledarskapet fungerar i praktiken är det så att hur ledare uppträder och vilka värderingar som lyser igenom påverkar inte bara hen själv utan även de medarbetare hen har i sin grupp. Det är därför viktigt att man enligt mig som modern ledare måste vara närvarande i den grupp man leder och bli en del av den snarare än någon som står utanför, eller till och med ovanför, och endast ger order. Att som ledare bli en medlem i gruppen med en speciell uppgift snarare än en som styr på avstånd är nog för många en diger utmaning. Ska en grupp uppnå ett effektivt tillstånd, ett team, måste ledaren anpassa sitt förhållningssätt underutvecklingen. Vilket beskrivs av Susan Wheelan. (Wheelan, 2017) Fundera på hur din grupp ser ut och hur den kan utvecklas, medlemmar och ledare.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.