Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Information om mig

Lite om min bakgrund

1998 var jag med att starta upp fältarbetarverksamheten som kommunen jag arbetade i beslutat skulle finnas. Då de uppgifter och situationer som fältarbetare varierar väldigt mycket beskriver jag nedan en del av innehållet. Arbetet som fältarbetare innebar förutom ett intensivt arbete med ungdomarna, främst de med kriminalitet och/ eller drogproblem, men även mycket samarbete med andra yrkesgrupper och föräldrar. Några jag arbetade nära var de lokala poliser som var verksamma i det närpolisområdet.

Uppgifterna som fältarbetare innebar också att utbilda och stötta andra verksamheter kring hur man både på kort sikt och långsiktigt kan arbeta för att kunna hantera allt från konflikter till svåra samtal eller grupper man finner svåra eller besvärliga. En viktig del i arbetet var deltagandet i det lokala Brå, brottförebygganderådet. Under en period arbetade fältarbetarna aktivt för att förstå och minska klotter och skadegörelse i kommunen. Det ledde till ett samarbete med Brå där jag var projektledare för projektet ”Nolltolerans mot klotter och skadegörelse”, vilket redovisades 2007 i en rapport till Brå

En grund i arbetet som fältarbetare är förmågan att kunna samarbeta och utveckla förtroende hos de man möter. De nio åren som fältarbetare har gett mig stor erfarenhet kring att samarbeta med personer med olika perspektiv på samma problem.

Parallellt med att jag var verksam som fältarbetare arbetade jag som elevassistent med uppgift att stötta elever i behov av stöd i skolan. Ofta innebar det att jag var den som förstod ungdomen och hur man kan möta dennes behov på bästa sätt. I arbetet som elevassistent möter man många personer med olika behov av stöd beroende på vad man har svårigheter med, därför har jag genomgått flera utbildningar kring vanligt förekommande diagnoser så som till exempel ADHD och Aspergers syndrom vilket idag ingår i vad som kallas autismspektrumtillstånd.

De sista fyra åren har jag arbetat som skolkurator på en gymnasieskola där jag arbetat mycket med enskilda individer genom samtal. Samtalen syftar till att stötta individerna genom olika svåra situationer som de upplever just nu. Flera av de samtal som genomfördes var det som kallas för svåra samtal med mycket integritet och känslor inblandade.  Som kurator medverkade jag också i verksamhetsutvecklande insatser kring bland annat elevhälsa, samarbete med yttre kontakter så som polis och socialtjänst men även stöttning av lärare kring ledarskap i klassrummet och hur man kan hantera besvärliga grupper.

Som teoretisk grund använder jag mig av socialpsykologi vilket jag har en kandidatuppsats i. Socialpsykologin ger förklaringar och verktyg för hur vi kan tolka vad som händer när vi hamnar i sociala situationer. Verktygen ger oss också möjlighet att ta kontroll över vad som händer och varför det händer när vi möter andra människor.

Jag hoppas att de erfarenheter jag har är av intresse för er och att jag kan få möjlighet att dela med mig av dem till er.

Görgen Jansson