Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

2018-05-21
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

 Utveckla och fördjupa dina kunskaper och erfarenheter

Punkt nummer sex på listan över tips för att lyckas när man arbetar med människor handlar om att du själv måste utvecklas. Det här hänger ihop med att vår omvärld hela tiden förändras och vi upptäcker nya saker, nya sanningar skapas. Att utvecklas är inte alltid lätt då de kräver att vi vågar se på hur vi själva agerar och hanterar olika situationer. Här är alltså självinsikt och ödmjukhet viktiga faktorer, självinsikt om hur vi själva fungerar med våra svagheter och styrkor och ödmjukhet i att inse att vi inte alltid har rätt utan också måste erkänna våra fel. För vissa är den här processen svår, det kan vara jobbigt att rannsaka sig själv och de väljer att istället förneka egna brister och skylla på allt i sin omgivning istället. Vissa anser också att de är på ett visst sätt och att det inte går att ändra på, det är en subjektiv sanning, klart att det kan vara i princip omöjligt att göra stora förändringar i sitt beteende och tankar men mindre kan man göra även om de kostar på. Frågan är ju i grunden om man vill fortsätta vara den man är eller om man vill ge sig själv chansen att utvecklas och lära sig mer. Med att lära sig mer menar jag nödvändigtvis inte bara rena faktakunskaper utan också saker om sig själv. Det här är viktigt för oss alla inte bara de som arbetar som chefer eller ledare, att förstå sig själv hjälper alla.

För att utvecklas behövs förutom modet och viljan att titta på sig själv tid, tid är en avgörande faktor eftersom det är den som avgör om man hinner påbörja, genomföra och avsluta de processer som utvecklingen innebär. Är vi för snabba och inte har det tålamod som krävs kommer resultatet misslyckas eller vara halvdant. Till det krävs att man balanserar sin egen kritik med ödmjukhet, det betyder att man måste vara kritisk mot sig själv och vilja förändra men samtidigt måste man vara ödmjuk och inte straffa sig själv för att man misslyckas med något. Är man skoningslös i kritiken av sig själv över en längre period är risken stor att man skadar sig själv, sitt självförtroende, självkänsla och förmågan att utvecklas av sina misstag. Även om rannsakandet kan vara jobbigt måste utvecklingen finnas där och känslan av att man har utvecklats och gjort något bra. Finns kulturen på jobbet kan man hitta någon eller några man litar på som man kan dela vissa tankar med för att få en mer nyanserad bild av det man tittar på. Finns inte det är det dags att fundera på hur man hittar den tilliten mellan er kollegor. (Tillit är ju ett av kärnbegreppen när det handlar om att mötas och relationer, de andra är tydlighet, trygghet och respekt).

Börja nu att skapa en vana där du funderar på hur kan förbättra det du gjorde innan, oavsett om det handlar om ändringar i beteenden och tankar eller om du behöver mer kunskap kring olika saker. Det här behöver inte ta lång tid men för att en ändring ska ske måste det upprepas och bli just en vana.

Lycka till nu och ge inte upp gör du det här har du tagit ett stort steg framåt.

2018-05-15
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Analysera vad som hände och justera dina insatser och ageranden

Nu är vi framme vid punkt nummer 5 på listan ”Analysera vad som hände och justera dina insatser och ageranden”. Att planera sina handlanden och ha en övergripande tanke hur man vill agera över tid, vilket kan kallas för strategi, och uppfattas kan vara gott nog men eftersom de människor vi möter och de situationer inte alltid är helt lika måste vi också själva anpassa oss efter vad som händer i den aktuella situationen. Den här anpassningen sker både in nuet, vilket vi kan kalla för taktik, och i närtid då vi vet att våra handlingar får konsekvenser även efter själva händelsen.

För att kunna analysera och anpassa sin taktik med framgång i olika situationer krävs att flera olika delar fungerar och samverkar med varandra. Några av de viktigaste är:

 • Förmåga att se målet (utan prestige)
 • Kunskap om hur människor reagerar
 • Kunskap om hur du själv reagerar i olika situationer (Här ingår kunskap om vad olika diagnoser innebär)
 • Tidigare erfarenheter
 • Förmåga att ge sig själv tid i situationen
 • Samarbete och samförstånd om du inte jobbar ensam

De här sex delarna bildar tillsammans en stark plattform att stå på i stort sett oavsett vad som sker i situationen. Nedan ska jag kort utveckla delarna och hur de hör samman som en enhet.

Förmåga att se målet hela tiden och hålla sig till det fungerar som din kompass eller som ett räcke om man så vill, det är det som visar vart du är och vart du vill. Genom att veta det underlättar det i att analysera vad som behövs för att ny det uppsatta målet.

Punkt två och tre, ”kunskap om hur människor reagerar” och ”kunskap om hur du själv reagerar i olika situationer” ger oss grunden till att förstå vad som händer och vilka alternativ vi har i situationen. Utan det här blir mötet mer av ett chanstagande eller att man helt litar på hur det gick förra gången.

Punkt fyra ”tidigare erfarenheter” samspelar med de två tidigare punkterna för att utöka antalet alternativ man ser i situationen.

Punkt fem ”förmåga att ge sig själv tid i situationen” är en förutsättning för att hinna ta så bra beslut som möjligt även om situationen är stressad. Här krävs bland annat att man både har erfarenhet och utbildning i hur människor reagerar i olika situationer.

Punkt sex ”Samarbete och samförstånd om du inte jobbar ensam” är avgörande om man jobbar tillsammans med någon. När du gör en handling i situationen ska den/de andra förstå och samverka med dig och inte motverka vilket kan ske om man inte tillsammans är överens om hur man agerar.

Träna nu i att justera din taktik på ett bra sätt för att nå det uppsatta målet. Lycka till!

 

 

2018-05-07
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Agera efter planen. Genomför det du planerat och var vaksam över vad som händer runt dig.

Att se ett möte som en händelse med början, mitten och slut innebär att man kan planera hur man ska agera i de olika delarna och vad som är målet med mötet. Det nämnde jag förra veckan. Bland annat nämnde jag att syfte och mål är att skapa goda förutsättningar för en fortsättning efter mötet. Eftersom ditt agerande kommer att tolkas och bedömas av andra, både i situationen och efter, är det viktigt att du agerar stabilt och tydligt. Detta samtidigt som du naturligtvis måste vara följsam och anpassa dig efter hur situationen utvecklas. Låter det svårt och krångligt? I grunden är det inte det utan mest logiskt. Ett enkelt exempel kan vara om du som chef (eller medarbetare) är närvarande på ett möte med dina medarbetare där allt börjar bra och du har bestämt dig för att vara mer tillbaka lutad i din roll. Efter ett tag hettar det till i en fråga, det blir tydligt att det är mest en av personerna i rummet som höjer rösten och blandar ihop sak- och person. Nu är det viktigt att välja hur du ska agera för att skapa förutsättningar för en fortsatt kreativ diskussion som inte slutar i en konflikt. Då är det viktigt att du stannar, andas och tänker. Ditt agerande ska nämligen baseras på syfte och mål som du bestämt innan och inte på de känslor som finns i stunden. När du bestämt dig hur du ska agera, det här måste givetvis gå snabbt, för att nå syfte och mål ger du de andra tid att reagera. Den tiden utnyttjar du till att se och känna in hur de andra reagerar och vilken effekt ditt agerande har fått. De här intrycken är viktiga för din egen skull och utveckling, du kommer använda dig av det både nu och senare.

Alltså, när en situation förändras faller du tillbaka på hur du tänkt innan att du ska agera för att uppnå syfte och mål, det här ger dig förutsägbarhet i stunden och ökar chansen att du inger trygghet och agerar förhoppningsvis tryggare.

Tips!

När man möter människor och är beroende av relationer av olika slag kan man luta sig mot fyra begrepp i sitt handlande:

Trygghet

Tillit

Tydlighet

Respekt

Arbetar man konstant för att maximera de här fyra skapar man förutsättningar till en stabil grund, detta oavsett om mötet är kort, långt eller sker vid upprepade tillfällen.

Hur är det med de här fyra begreppen hos dig och i din arbetsgrupp? Arbetar ni aktivt med dem? Gör det, ni kommer märka skillnad.

 

2018-05-02
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Tänk igenom hur du vill agera i de sammanhang du befinner dig

Ofta i vårt dagliga liv agerar vi instinktivt på vad som händer runt om oss. Vår erfarenhet styr oss genom våra möten mot någon form av mål. Det kan vara gott nog under normala omständigheter, att situationen inte är pressad och att det inte är en professionell relation det handlar om. Är det något av de två förutsättningarna som gäller är det dag att börja tänka efter och helt innan det händer. Att jag säger att ditt agerande påverkar utvecklingen av en situation tror jag inte förvånar många, trots detta har jag under åren sett otaliga personer agera på instinkt istället för att ha kontroll över hur de handlar och därmed påverka utveckling OCH förutsättningar efter situationen. Du kan alltid bestämma dig över hur du ska agera i en situation och som professionell är ditt främsta syfte och mål att skapa goda förutsättningar för en fortsättning. Det är som sagt fortsättningen de flesta glömmer, desto mer stressad du känner dig desto mindre tänker du troligtvis på fortsättningen efter situationen. Att agera på ett sätt som skapar förtroende över tid är inte alltid det lättaste. Är man till exempel chef eller i ledande position är det mycket som påverkar hur man ”ska” agera. När det gäller att skapa förtroende är en av de viktigaste delarna att man agera på ett sätt som är förutsägbart för den andre och att man är balanserad i sitt förhållningssätt. I det här fallet handlar förhållningssätt till stor del om hur du använder känslor den möjlighet du har att påverka i situationen. Känslor handlar om att inte vara för aggressiv samtidigt som man inte är för passiv eller uppfattas som rädd. Genom att hitta ditt balanserade tillstånd skapar du grundförutsättningar för att kommunicera och därmed kan du bygga tillit, trygghet med hjälp av tydlighet. Alla har vi möjlighet att påverka, ibland är vår påverkan direkt och stor och ibland är den mindre och kanske inte märks direkt men vi kan alltid påverka oss själva och andra i en situation på något sätt. Vilken form av påverkan av dessa som är bäst är inte självklar utan det bestäms utifrån förutsättningar och mål samt syfte med ditt agerande. Alla möten har tre faser, det startas upp, de pågår och de har avslutats. (Tiden efter mötet). Vill man påverka måste man vara medveten om hur man agera i alla tre faserna efter som de två första handlar om vilket intryck vi ger den andre och det är efter mötet som de intrycken förankras hos den andre och påverkar hur den andre kommer att bemöta dig vid ett nytt möte eller hur den kommer att beskriva dig för andra.

Genom ditt agerande påverkar du alltså utkomsten av mötet, om du i ditt arbete möter andra människor, oavsett vad det är, bör du börja fundera på hur du agerar genom alla tre faserna in ett möte.

Börja nu att fundera på hur du agerar och om det agerande hjälper dig att nå de mål och syften du har.

Lycka till!

 

2018-04-24
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Förstå vilken roll du spelar i det sammanhanget

 

Nu är det dag för en liten fördjupning av punkt två på listan med tips hur du kan lyckas när du arbetar (träffar) människor.

”Förstå vilken roll du spelar i det sammanhanget”

Att vi spelar en roll i de sammanhang vi befinner oss i är nog allmänt bekant, att rollerna växlar beroende på vilket situation vi befinner oss vet nog de flesta också om. Ett enkelt exempel är att vi inte har helt samma roller på jobbet som hemma. Vi ändrar vårt beteende och våra handlingar så de ska passa situationen. Ibland är förändringen inte stor men den finns där. En viktig orsak till att vi ändrar vår roll är att de krav och förväntningar som finns ändras och att vi då anpassar oss efter dem. Oftast anpassar vi oss automatiskt till de förhållanden som gäller för tillfället, många gånger tänker vi inte en så att vi gör det.

Om vi nu gör den här ”roll-anpassningen” automatiskt varför ska vi då bli medvetna om den och förstå? Det är en befogad fråga. Det korta svaret är att det ger oss mer kontroll i situationen vi befinner oss. Kontroll är grunden för vilka alternativ du ser och uppfattar i en given situation. Lite längre förklarat innebär en förståelse om din roll i den aktuella situationen dels en ökad kontroll, både av dina alternativ och effekterna av hur du spelar din roll. Väljer du till exempel att som chef detaljstyra dina medarbetare i tid och otid kommer det att få konsekvenser för dels kommunikationen med dem och ditt handlingsutrymme i framtiden. Här är det alltså viktigt att se vilken roll du har och använda dig av de delar som är mest gynnsamma även över tid. Genom att förstå sin roll vad den innehåller och vad den påverkar ökar möjligheterna att påverka ditt eget handlande. (Handlande innefattar vad du gör/inte gör och vad du säger/inte säger). Den här formen av förståelse ger ökad kontroll, tillsammans med ett tydligt mål och syfte, för alla inblandade, ökar dina chanser att lyckas drastiskt. Inte bara här och nu utan också över tid.

Vad kan man då göra för att öka sin förståelse? Här finns det ingen snabb väg, tyvärr, utan man måste skapa en grund som utgår från sig själv. Detta eftersom det oavsett vilken roll det handlar om så är det ju du som spelar den. Sedan ska den grunden samarbeta med den roll som är aktuell, här handlar det ofta om yrkesroller. En bra början i det här arbetet, som snabbt kan ge märkbara effekter, är att titta på fyra förutsättningar som vi alla har. Svara på frågor kring de olika delarna och utifrån svaren forma vad som behövs stärkas och utvecklas.

TYDLIGHET

TILLIT

TRYGGHET

RESPEKT

Genom att låta varje del svara på några grundläggande frågor skapar man sin en bra början att stå på. För att komma igång beskriver jag nedan vilka frågor varje förutsättnings svarar på.

TYDLIGHET handlar om att svar på frågor kring tydligheten kring din roll, vad den innehåller och förväntningar. Den svarar även på varför du är i ett visst sammanhang.

TILLIT Svarar på om du har tillit till dina egna förmågor och kunskaper som behövs för rollen för att verka på ett bra sätt. Den svarar också på om det finns tillit mellan kollegor och vad som behövs för att stärka den.

TRYGGHET svarar på hur trygg du är i din roll och de situationer du befinner dig. Är du trygg i din roll? Är du trygg i dina kollegor? Kan du förmedla trygghet utåt mot de som också befinner sig i situationen?

Tips! Det här kan utvecklas genom att dela in varje del i tre nivåer. 1. Dig själv 2. De runt dig 3. Organisationen/större sammanhang

RESPEKT handlar om vår förmåga att ge andra (och oss själva) utrymme i situationen. Det handlar både om fysiskt och psykologiskt/mentalt utrymme. Det här påverkar främst våra möjligheter att kommunicera, respekten fungerar som en länk mellan de tre ovan nämnda delarna och förser dem med nödvändig energi för att de ska fungera.

Att arbeta med sig själv och sin relation, i relation till andra, är inte lätt men nyttigt för oss. Desto mer du förstår ju mer kontroll får du i situationen.

Har du koll och förståelse för vilken roll du har just nu och vilka möjligheter du har? Börja redan nu fundera över de fyra förutsättningarna redan idag. Starten är inte en utvecklingsdag på jobbet utan dina tankar och funderingar. (Även om den är nog så viktig för att gå vidare).

Ha en bra dag idag och spela din roll väl!

2018-04-16
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Tips för att lyckas när du arbetar med människor 2

Den här veckan ska jag skriva lite kring första punkten på min lista. ”Lär dig hur det fungerar när vi möts.” Hur och varför vi reagerar och agera som vi gör är invecklat vilket gör att det jag skriver här inte bör tolkas bokstavligt utan mer som en guide hur man kan tolka och agera för att öka sin förmåga att förstå situationer man hamnar i bättre. Kortfattat handlar det om att förmågan att förstå sig själv ökar möjligheten att förstå andra.

Lär dig grunderna kring hur det fungerar när människor möts.

När vi möter en eller flera personer vi aldrig mött förut sker en massa olika saker samtidigt och det går fort, ofta så fort att vi själva inte hinner med att inse att det har hänt. Det första vi gör är att läsa av och tolka den andre och situationen. En form av hotanalys kan man säga, för att det här ska vara effektivt måste det gå fort. Resultatet av vår inre ”analys” påverkar hur vi reagerar och upplever den andre. Verkar den andre aggressiv, trevlig eller lätt att umgås med. Det här är bra för att vi snabbt ska förstå hur vi ska agera i situationen. Det som gör att vi kan ta så snabba beslut beror på att hjärnan använder sig av tidigare information och erfarenheter. Den jämför den andre och situationen med vad den har och bestämmer sedan hur vi ska agera.  Det här innebär att vårt handlande baseras på vad vi upplever som sant. Det vi upplever som sant blir då vad man kan kalla vår definition av situationen. Den information som hjärnan använder sig av grundar sig bland annat på normer, regler och olika värderingar som vi har. Det här kan jämföras med vad som brukar kallas Thomasteoremet, som formulerades av William I. Thomas och hans fru Dorothy S. Thomas 1928. (https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_theorem)

 

If men define situations as real, they are real in their consequences.

På svenska brukar det formuleras så här:

Om människor definierar situationer som verkliga blir de verkliga till sina konsekvenser

Något som mer påverkar hur vi reagerar är våra tidigare erfarenheter och våra egna förväntningar kring hur en situation eller person ska vara. Varför är det då viktigt att ha en förståelse för det här när jag möter någon annan person eller grupp? Det finns fler fördelar med att vara medveten om det här, en av de viktigaste är att mitt agerande och/eller det som jag upplever i situationen påverkas av mig själv och är inte en rak reaktion vad den andre gör eller säger. Klart att den andre som avsändare har ansvar för sina handlingar men det här öppnar för att du som mottagare har ett ansvar att ge dig själv tid att förstå vad den andre menar utan att grumlas allt för mycket av de snabba slutsatserna som gärna dyker upp i vår hjärna. Det här medvetandet öppnar för en sund form av ödmjukhet när det gäller vårt umgänge och vår kommunikation med andra personer runt omkring oss.

Att sedan börja förstå vad den andre gör eller verkligen säger blir ett naturligt steg om grunden i att tolkningen som sker ligger hos dig. Den avläsning man gör blir mer nyanserad än att bara ”hitta fel” hos den andre oavsett hur det verkar vid första mötet. Det här ger fler tillfällen till att undvika missförstånd eller konflikter samtidigt som det öppnar för att du själv ska utvecklas som person.

Hur är det med dig själv, låter du dig styras av de snabba besluten eller tar du dig tid att ”Stanna, Andas och Tänka” innan du agerar vid ett möte?

Har du nära till din egen ödmjukhet när det kommer till situationer som handlar om möten mellan andra människor?

 

 

2018-04-09
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Tips för att lyckas när du arbetar med människor

Nedan finner du 8 stycken (lite längre) steg för att lyckas i ditt arbete med människor, oavsett om det handlar om ledarskap eller när du möter en kund eller är en god kollega. Vart och ett av stegen är viktigt för resultatet av de möten eller sammanhang du deltar i. Jag kommer att under åtta veckor, med början nästa vecka, förklara mer ingående vad varje steg innebär.

 1. Lär dig grunderna kring hur det fungerar när människor möts.
 2. Förstå vilken roll du spelar i det sammanhanget.
 3. Tänk igenom hur du vill agera i de sammanhang du befinner dig.
 4. Agera efter planen. Genomför det du planerat och var vaksam över vad som händer runt dig.
 5. Analysera vad som hände och justera dina insatser och ageranden.
 6. Utveckla och fördjupa dina kunskaper och erfarenheter.
 7. Fortsätt med ditt nya sätt att agera.
 8. Påminn dig själv (och de andra) om syfte och mål.

Kommentera och dela gärna!

2018-03-26
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Konflikt eller bara osams?

Att vi på en arbetsplats kan ha olika åsikter kring olika frågor är inget nytt. Att det dessutom emellanåt kan svalla känslor kring det aktuella ämnet är heller inget nytt, det är något som sker när människor möts och bryter idéer med varandra. Ofta klarar individer att hantera detta för just vad det är, olika åsikter kring en specifik fråga. Är situationen sådan är det ingen fara på taket då känslorna kommer att lugna sig och man kommer att hitta ett sätt att ta sig vidare. Det viktigaste här är att medlemmarna klarar av att lyssna på varandra, visa hänsyn och utvecklas av att utbyta åsikter. Är det så att någon av dessa delar inte finns börjar det sås ett frö till något som kan utvecklas till en konflikt. Ofta handlar det om något som vi människor sällan medger att vi har, prestige. Genom åren har jag mött ett otal människor som med bestämdhet hävdar att de inte har prestige utan är minsann professionella trots att de i situationen direkt efter påvisar tydlig prestige.

Konflikten börjar när något av de ovan nämnda kriterierna uteblir och dialogen upphör. Det är när en dialog mellan aktörerna uteblir eller är bristfällig som det skapas en grogrund för missförstånd och olika negativa känslor som till exempel ilska eller frustration. Receptet för att undvika konflikt är dels att vi lyssna på varandra och respekterar varandra och dels handlar det om att föra en aktiv dialog med varandra. Syftet med dialogen är förstås att föra över information kring det aktuella ämnet man talar om men också att lära känna varandra och sig själv. Så därför är det viktigt att vi pratar med respekt till varandra på arbetsplatsen, om vi vill undvika konflikt och utvecklas både som individer och som grupp.

Hur är det med dig? Pratar du med dina kollegor om hur du upplever vad som händer på arbetsplatsen? Är alla med i gruppen och ges utrymme att prata fritt? Det här är två frågor ni kan fundera på nu när ni fortsätter att jobba.

2018-03-19
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Kontroll en av de viktigaste faktorerna för att hantera hot och våld

Att vara i en miljö fri från hot och våld på vår arbetsplats borde vara en självklarhet, tyvärr är det inte så. Det är många yrken som drabbas av det här, några av yrkena känns nog mer självklara för de flesta till exempel polis och väktare men även de som inte är självklara drabbas. Där kan man nämna lärare, busschaufför, ambulanspersonal och parkeringsvakter tyvärr är det här inte alla yrken som möter hot och våld. Listan kan göras mycket längre även om målet är att göra den kortare. Därför är det viktigt att vi alla får chansen att lära oss hur vi kan hantera hotfulla situationer. Viktigt att komma ihåg är att allt vårt agerande utgår från oss själva vilket innebär att fokus ska ligga på vår egen utveckling.

Är det så att man ändå drabbas av hot eller våld är det viktigt att man kan hantera hela situationen det vill säga situationens tre faser innan, under och efter. För att skapa den säkerhet och trygghet som krävs för att vi ska hantera situationerna med större professionalitet krävs mycket arbete kring både individ, grupp (kollegor) och organisation. Här ger jag tips om en insats man kan göra på arbetsplatsen.

Att omedelbart påbörja ett omfattande arbete för att göra individerna och organisationen tryggare kan kännas stort. Ett av de viktigaste stegen är att arbeta med kontroll. Kontroll är ett stort begrepp som i det här sammanhanget kan delas in i tre delar eller dimensioner: Dig själv, den andre och omgivningen. För att förstå ska jag bryta ner det tre dimensionerna i mindre delar.

Dig själv

Här handlar det om att man som individ får kunskaper och verktyg för att just hantera hotfulla situationer. Jag som individ måste ha tillit till min egen förmåga att lösa uppgiften. För det här krävs att man får chansen att lära sig men också vid upprepade tillfällen repeterar och fördjupar den man redan kan. Här handlar kunskaper till exempel om att veta hur jag själv reagerar i situationen och hur jag kan värja mig mot en eventuell attack från den andre.

 • Vilka kunskaper behöver varje individ?
 • Hur gör vi för att individen ska känna att den kan lita på sina kunskaper?
 • Finns tillfällen och/eller forum för att utveckla kunskaper och verktyg?

Den andre

Här handlar det om att skaffa sig kontroll över den andre i situationen, det kan man göra genom att använda allt från tidigare erfarenheter till verktyg som man själv som individ har. (se dimensionen dig själv ovan) Hur agerar jag för att skapa kontroll över den andre?

 • Litar jag på mina kunskaper och verktyg?
 • Vet jag hur jag ska agera för att skapa kontroll i situationen?
 • Vet jag vad jag ska titta efter när jag ”läser av” den andre?
 • Är jag säker på hur jag ska agera för att ge mig tid att tillkalla hjälp?

 

Omgivningen

Här handlar det om att det finns tillit till omgivningen, organisationen och kollegorna samt att de fungerar och agerar som de ska. Litar man på att organisationen fungera som den ska, det här kan verka mindre viktigt men påverkar hur trygga vi känner oss och därmed påverkar den vår kontroll. En annan del handlar om att vi vågar lita på våra kollegor, glöm inte att du också är kollega till någon annan, eftersom det påverkar hur vi agerar och den kontroll, både den konkreta och den upplevda, som skapas. Det handlar också om att använda sig av ett samarbeta med sina kollegor, om det finns några närvarande, är man själv arbetar man med sin egen kropp för att skapa kontroll för inte eskalera situationen och tillkalla hjälp. Här handlar kunskaper och verktyg bland annat om hur jag och mina kollegor samarbetar som team samt kunskap om vad man kan titta efter hos den andre eller omgivningen för att skapa trygghet och kontroll.

Litar jag på att organisationen fungerar som den ska?

Vet jag vilka krav och vilket stöd organisationen ger?

Vet jag hur kollegorna kommer att agera och litar jag på att de gör det som de ska?

Hur och vart kan jag tillkalla hjälp för att lösa situationen?

 

Vidare är det så att kontroll även kan delas in i upplevd kontroll samt konkret kontroll. Även om man spontant kan känna att upplevd kontroll bara handlar om inbillning så man ta den på allvar då den fyller en viktig funktion. Konkret kontroll handlar om vad som sker och hur omgivningarna samt förutsättningarna ser ut.

 • Är situationen under kontroll?
 • Klarar jag (och mina kollegor) att hantera den nu?
 • Har vi rätt kunskap för att hantera situationen?

Vidare är det viktigt att känna eller uppleva att man har kontroll, detta för att den känslan avgör hur mycket tid och energi vi lägger på att konstruktivt lösa situationen. Vid förlorad känsla av kontroll ökar stressen och möjligheten till att tänka minskar och hjärnan är vårt viktigaste verktyg i hotfulla situationer. En annan vinkling är att sända ut signaler till den andra att man kontrollerar situationen utan att vara hotfull. (Det här fördjupas när jag pratar om att förstå och hantera hot och våld).

 • Litar jag på mina egna kunskaper?
 • Litar jag på vad mina kollegor gör?
 • Känner jag mig trygg i hur jag ska agera?

För att stärka möjligheterna till både konkret och upplevd kontroll krävs att vi jobbar med de tre dimensionerna av kontroll.

Börja nu att fundera kring hur kontroll fungerar och vad som påverkar den, jag kommer gärna ut och utbildar er kring kontroll och annat som skapar en trygghet kring hotfulla situationer.

 

2018-02-28
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Den levande gruppen

Den levande gruppen

 

Vi människor påverkas av det som händer runt omkring oss, det kan handla om allt från vad de närmast oss gör och säger till större eller avlägsna händelser. Hur vi påverkas är också olika, om det är positivt eller negativt om det utvecklar oss eller hämmar oss i vad vi gör eller tänker. För de flesta av oss är det inget konstigt utan det är så det fungerar och ska fungera. Ofta påverkas vi mer av de vi träffar ofta och regelbundet och en sådan miljö är arbetet. På många arbetsplatser skapas en eller flera grupper där man som individ ingår. Vårt mående påverkas av hur gruppen fungerar och vad som gäller inom den men vi påverkas också av hur gruppen mår och hur utvecklad den är. En grupp påverkas av de medlemmar som den består av, hur de agerar mot varandra och vilka normer som styr.

Eftersom varje individs hälsa och välmående påverkas av hur väl gruppen fungerar och hur utvecklad den är det därför viktigt att lära sig dels att man kan påverka och utveckla en grupp, dels att man kan ”diagnosticera” hur en grupp mår och att alla i gruppen, inklusive chef och ledare, är viktiga för att utveckla gruppen på ett sunt sätt.

Att utveckla en (arbets)- grupp har inte egensyfte att vissa ska kunna slå sig för bröstet att de är mer kompetenta än andra på något sätt utan det handlar i slutändan om att varje individ ska må bra och trivas vilket är en förutsättning för att minska sjuktal och att öka gruppens och individernas effektivitet. Välmående och effektivitet hör ihop, mår man dåligt minskar effektiviteten i det arbete man utför. Det betyder att båda delarna måste finnas för att man långsiktigt ska kunna bibehålla både kapacitet och personal. Genom att behålla personal över tid stannar kunskap och erfarenhet inom gruppen och behöver inte ersättas utan kan utvecklas i stället.

Har ni kunskap kring hur grupper fungera och hur de påverkar klimatet på arbetsplatsen?

Har ni kunskap kring vad som händer vid möten mellan människor, under ytan och inte bara i det fysiska mötet?

Ta chansen att boka en föreläsningen ”Vad som händer när vi möts (relationer och samarbete)” fungerar med mig.