Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

2019-02-12
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Att arbeta tillsammans III

Att arbeta tillsammans i grupp är en utmaning för alla även om utmaningens storlek förstås varierar. Är det så att man inom gruppen hanterar utmaningen och lyckas skapa ett fungerande samarbete påverkas vi som individer positivt. Det som kanske märks tydligast är att vi blir trygga och trivs i gruppen. Att trivas innebär att vi inte känner motstånd att vistas med gruppen och vi uppskattar de andra medlemmarnas närvaro. Det här betyder inte att vi måste bli bästa vänner men det betyder att vi inte känner obehag eller negativa känslor när de andra är närvarande.

Det betyder att trivsel är kopplad till vår känsla av trygghet. Trygghet är ju en av delarna i trippel T-modellen, som består av Trygghet, Tillit, Tydlighet och Respekt, det är en av de grundläggande känslor/upplevelser vi måste känna för att må bra. Tryggheten gör att vi vågar mer och chansen till egna positiva initiativ ökar vilket öppnar för att vi också har möjligheten att utveckla själva som individer, både i jobbet och som personer. Idag kommer jag skriva lite mer kring tryggheten man måste känna.

Två av grundstenarna för att kunna känna sig trygg är tydlighet och förutsägbarhet. Förutsägbarhet påverkar bland annat vår upplevelse av stress, att inte kunna förutse händelser ökar vår stress och sker det ofta utan större chans till återhämtning påverkar det oss negativt och vi kan till och med bli sjuka. Därför är förutsägbarhet viktig inte bara en lyx vissa kan unna sig. Hur man skapar förutsägbarhet i svåra situationer kommer jag skriva om vid senare tillfälle.  

Man kan dela in tydligheten, precis som de andra delarna i trippel T-modellen, i tre nivåer. Nivåerna är organisation, grupp och individ. Det måste finnas tydlighet i strukturerna i organisationen runt medlemmen, det handlar om till exempel vart vänder jag mig med vissa frågor som rör mer än gruppen eller hur fungerar det med chefer, är det tydligt vilket mandat det har och hur jag som medlem kommunicerar med hen. Den här delen av tryggheten handlar om att veta vilka yttre ramar som finns och att de verkligen fungerar även om det av någon anledning börjar skaka . Nästa nivå av trygghet handlar om gruppen, är den stabil och är normer och regler klara och uttalade så att de fungerar även när det uppstår svåra situationer eller blir det kaos då. Här handlar mycket om jag är trygg med mina kollegor när vi arbetar tillsammans. Den sista nivån handlar om att man som individ ska känna sig trygg. Dels handlar det om att vara trygg i miljön, det vill säga i gruppen, med chefen och i organisationen, här är det möjligt att organisationen kan minska i betydelse beroende på storlek och avstånd till den men den påverkar alltid direkt eller indirekt vår känsla av trygghet. Sedan handlar det om att jag som medlem känner mig trygg med mig själv, den kompetens jag har och att jag vet att jag har den kunskap eller erfarenhet som behövs eller att jag vet att jag på något sätt kan skaffa mig det som behövs för att klara situationen. Det här gör att jag vågar utmana mig själv med svårare och mer komplexa uppgifter.

2019-01-31
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Att arbeta tillsammans

Tidigare har jag har fokuserat relativt mycket på ledaren vilket nog är naturligt. Nu kommer jag ändra fokus lite, även om ledaren fortfarande berörs, till att arbeta tillsammans det vill säga att vara verksam i grupp. Vi börjar lite mjukt, den här gången handlar det om vad en grupp är och lite vad som händer när det bildas en grupp. Jag kommer sedan fortsätta med individen i gruppen och möjligheter och svårigheter att vara i grupp.

Att vara placerad i någon form av grupp eller enhet är väldigt vanligt både på jobbet och på fritiden. Eftersom vi deltar så ofta i gruppsammanhang betyder det då att vi förstår och behärskar vad som händer i en grupp och vilken roll vi spelar? Min erfarenhet säger mig att den kunskapen nog varierar från person till person men många lyckas inte riktigt förstå hur en grupp fungerar och vad hen själv bidrar med, detta till trots att personerna ofta själva framhäver god kunskap. Vad det beror på i grunden är ju svårt att veta men inte alltför sällan beror det dels på att man helt enkelt möter sina egna och andra förväntningar om att kunna genom att låtsas som att man kan. Något annat som påverkar här är vår förmåga att leta efter någon annan att skuldbelägga när saker inte fungerar. Det är en effektiv försvarsmetod för att skydda sig själv men är destruktiv för gruppen. Genom att enbart söka fel och brister hos andra, speciellt under krisfaser, gör att man blir blind för dels egen delaktighet och gruppens gemensamma mål.

Men om vi börjar i vad en grupp egentligen är ser vi att det, som oftast, inte bara finns en förklaring. Två vanliga förklaringar är följande:

 • Allt över en person räknas som grupp.
 • En person är ensam, två personer är ett par och allt över två personer är en grupp.

Skillnaden i praktiken är kanske inte så stor mellan de olika förklaringarna, man kan därför använda den man själv vill enligt mig. Själv upplever jag att det ofta händer något i både kommunikation och dynamik i steget mellan två och tre personer. Därför föredrar jag den senare definitionen.

Vad händer då när vi börjar att jobba i grupp? Det händer mycket förstås, bland annat ökar kravet på kommunikation för att skapa en förståelse mellan medlemmarna men varje medlems ansvar att värna om gruppen, dess mål och medlemmar ökar också.

När man arbetar med andra är det viktigt att vi undviker missförstånd och att vi känner att vi strävar mot samma mål. Att kommunicera, på olika sätt, inom gruppen blir då viktigt. Det är ju genom kommunikationen som vi delar information. Vi människor mår också bättre av att vistas i en grupp där man känner sig välkommen och är delaktig.

Vad kan man då göra för att bli bättre på att arbeta i grupp?

 • Stanna upp och se om du verkligen jobbar mot gruppens mål
 • Se till att undvika att bedöma person, det handlar om handling och kompetens. Var professionell i både tanke och handling
 • Prata med den det berör och inte om den personen
 • Visa uppskattning och öva i att ge konstruktiv uppmuntran och beröm (Välj dina tillfällen och var konkret)

2018-12-10
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Att vara ledare berör inte bara ledaren


Att definiera ledarskap är svårt, det finns ett otal olika definitioner. Alla är en beskrivning av hur man ser på ledarskapet. Nyckeln i att själv börja landa i vad ledare innebär handlar om att förstå hur man själv ser på ledarskapet och vilken funktion det har. Två i mitt tycke bra definitioner är dels den definition som togs fram inom ett stort forskningsprojekt benämnt GLOBE där 84 forskare från 56 länder enades om nedanstående definition:

Ledarskap är en persons förmåga att påverka,motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör. (House m.fl. 1999 s.13), hämtat från (Larsson, Lundin, & Zander, 2017)

Den här talar om personen bakom ledaren utan mer vad man förväntar sig av denne. En annan intressant definition om är framtagen av Yukl är:

Ledarskap är dels processen att påverka andra att förstå och vara överens om vad som behöver göras och hur det kan göra effektivt, dels processen att underlätta individuella och kollektiva ansträngningar att nå delade mål (Yukl, 2002 s.7)

Båda exemplen är hämtade från Ledarskapsmodellen. (Larsson m.fl., 2017) Använder man båda skapar de en bra definition om vad ledarskap handlar om.

Båda definitionerna visar att ledaren inte står ensam utan att det krävs samverkan med gruppmedlemmarna för att det ska fungera. När man är chef (ledare) har man, enligt ovan definitioner, mycket att tänka på och stort ansvar. För att under lätta lite kan man dela in chefsrollen i olika delar. Där var och en är lika viktig.

Chefskap

Innefattar bland annat Beslutsfattande och formell makt

Ledarskap

Innefattar bland annat Motivera och utveckla

Förvaltarskap

Innefattar bland annat förtroende, förstärka de resurser som finns oavsett det är personal, pengar eller kunskap

Förvaltarskap ingår i konceptet ”Det hållbara ledarskapet”. I Ledarskapsmodellen talar de inte om förvaltarskap utan nämner medarbetarskap, begreppet är inte nytt. (Larsson m.fl., 2017) Man kan se två riktningar det ena där medarbetarna ska bli mer självstyrande med syfte att skära ner antalet chefer. Den andra handlar om att stärka interaktionen mellan ledare och medarbetare. (Tengblad m.fl. 2007)

Ser man på hur ledarskapet fungerar i praktiken är det så att hur ledare uppträder och vilka värderingar som lyser igenom påverkar inte bara hen själv utan även de medarbetare hen har i sin grupp. Det är därför viktigt att man enligt mig som modern ledare måste vara närvarande i den grupp man leder och bli en del av den snarare än någon som står utanför, eller till och med ovanför, och endast ger order. Att som ledare bli en medlem i gruppen med en speciell uppgift snarare än en som styr på avstånd är nog för många en diger utmaning. Ska en grupp uppnå ett effektivt tillstånd, ett team, måste ledaren anpassa sitt förhållningssätt underutvecklingen. Vilket beskrivs av Susan Wheelan. (Wheelan, 2017) Fundera på hur din grupp ser ut och hur den kan utvecklas, medlemmar och ledare.

2018-09-05
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Nu är det äntligen klart! Två kurser kring att förstå och hantera konflikt och hot i Uppsala!

6-7 november genomförs två kurser med inriktning på att förstå och hantera konflikter och hot på bästa sätt.

Hållbart ledarskap

Tema:

Att hantera och förstå en konflikt eller hotfull situation

Utbildningstillfälle kring konflikt, hot och ledarskap i Uppsala!

Tillfället består av två dagar, den första dagen riktar in sig på vad en konflikt är samt hur man kan agera i både tanke och handling för att hantera situationen. Observera att kursen ”Hållbar konflikthantering” riktar sig både till chefer och medarbetare.

Dag nummer två riktar in sig mot chefer och ledare där innehållet fokuserar på att förstå sig själv och hur grupper fungerar för att både kunna förebygga och hantera konflikter och svåra situationer.

Se mer information kring kursernas innehåll nedan.

 

Datum: 6 november – 7 november

Plats: Scandic Uplandia, Uppsala

Sista anmälningsdag: 30 september

Anmälan sker via mejl på adressen gorgen@sapientia.nu.  Skriv kursens titel i rubriken och namn, företag samt kursens titel i brevet.

Kampanjerbjudande!

Konflikthanteringspaket med utgångspunkt från det hållbara ledarskapet

Ta chansen att delta under båda dagarna till ett förmånligt pris. Skicka antingen en person båda dagarna eller en första dagen och en den andra dagen.

Kurslängd: 2 dagar

Kostnad: 12,000: – (ex. 6% moms)

 

Dag 1: Hållbar konflikthantering

Datum: 6 november

Plats: Scandic Uplandia, Uppsala

Kurslängd: 1 dag

Kostnad: 8,000: – (ex. 6 % moms)

Att hamna i en hotfull situation är något som vi alla vill undvika, just för att den upplevs som obehaglig och att man lätt förlorar kontrollen. Tyvärr bestämmer vi ofta inte själva om vi ska vara i situationer som upplevs som hotfulla eller aggressiva. Vissa av oss har yrken där olika former av utåtagerande och våld förekommer och andra har en lugnare miljö. Oavsett är det viktigt att vi lär oss hur vi själva reagerar instinktivt och har kunskap om hur en hotfull situation fungerar för att vi själva ska kunna skapa så mycket kontroll som möjligt.

Den här kursen blandar teori och praktik för att sedan koppla samman dem. Resultatet ger en universell metod för att möta och hantera hotfulla situationer.

Kursen passar samtliga som kan utsättas för utåtagerande och/eller hotfulla situationer eller dig som leder medarbetar i en sådan miljö.

Kursen tar bland annat upp följande:

 • Hur vi uppfattar vår omgivning
 • Kommunikation i en stressad situation
 • Trippel T-modellen: Det universella verktyget för konflikthantering
 • Att förstå vad en konflikt är
 • Att agera i tre steg, före under och efter situationen
 • Hur agerar man professionellt
 • Olika praktiska övningar för ökad medvetenhet över hur vi kan använda vår kropp, genom den universella metoden, genomförs under dagen. Obs! Inget ombyte krävs.

 

Dag 2: Hållbart ledarskap, grunderna med inriktning på konflikt

Datum: 6 november

Plats: Scandic Uplandia, Uppsala

Kurslängd: 1 dag

Kostnad: 8,000: – (ex. 6 % moms)

Kursen passar dig som antingen är ny som chef/ledare eller till dig som vill bli bättre på att hantera hot och konfliktsituationer.

Alla vi som av någon anledning har prövat på att vara ledare i någon form vet att det inte alltid är så lätt. Det förväntas en massa av mig som ledare i olika situationer och man måste ta snabba beslut för att lösa situationer eller problem som uppkommit. Det händer att man som chef/ledare hamnar i olika konfliktsituationer som man förväntas hantera.

Hur gör man då för att hantera de här svårigheterna? Ett sätt är att ge sig själv kunskap genom utbildning. ”Hållbart ledarskap”, en del i ”Det hållbara ledarskapet”, är en utbildning med fokus på att du som person ska utvecklas till en stabil ledare som arbetar för hållbarhet för dig, dina medarbetare och organisationen. Kursen tar bland annat upp följande:

 • Vad påverkar din och de andras uppfattning av situationen?
 • Trippel T-modellen: Det universella verktyget för konflikthantering
 • Hur fungerar du i olika situationer? Vad styr våra beslut?
 • Grupprocesser och inre drivkrafter i gruppen
 • Ditt mål och hur du ska agera
 • Överenskommelser och vägen dit
 • Att använda rösten och den egna kroppen som verktyg

 

 

 

Kampanjerbjudande!

Konflikthanteringspaket med utgångspunkt från det hållbara ledarskapet

Ta chansen att delta under båda dagarna till ett förmånligt pris. Skicka antingen en person båda dagarna eller en första dagen och en den andra dagen.

Kurslängd: 2 dagar

Kostnad: 12,000: – (ex. 6% moms)

 

2018-08-27
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Att ha ett stabilt och långsiktigt ledarskap, ”Det stabila ledarskapet”

Att vara chef eller ledare idag på en arbetsplats eller organisation är inte lätt. Man utsätts hela tiden för olika krav från alla möjliga håll, allt från sig själv till medarbetare, högre chefer eller kunder. För att ha någon chans att klara sig en längre tid är det viktigt att man är engagerad i sitt ledarskap och inte lägger det åt sidan. Det är grunderna i ditt ledarskap som avgör hur väl du kommer att lyckas och klara dig innan du inte orkar mer vare sig fysiskt eller mentalt. Att man når den punkten att man inte orkar längre är alltid en dålig investering för sig själv och omgivningen man verkar i. Genom att arbeta för att alla ska ha en chans att orka vara kvar ökar man möjligheterna till ökad kompetens, mer erfarenhet och grunden för att stärka moralen och viljan att arbeta för gruppen stärks.

Vad kan man då göra för att medvetet arbeta för en ökning av positiva effekter? I grunden handlar det om att börja se att vi som skapar och tillverkar saker i en grupp eller organisation är människor, oavsett vilken roll vi har och vill vi skapa något som håller över tid och är hållbart måste vi förstå hur vi människor fungerar och vilka behov vi har. Som ledare handlar det om några olika utvecklingsdelar du måste fokusera på. Först och främst måste du arbeta för att öka din självinsikt, ”hur fungerar jag och varför reagerar jag så där i en situation?” är bra frågor att utgå från här.  Sedan måste man alltid vara nyfiken och vilja utvecklas, både som person och kunskapsmässigt. Här handlar det inte bara om vetenskaplig fakta utan även om att lyssna på de runt omkring dig. Men det räcker ju inte att bara utvecklas själv man måste även förstå hur andra reagerar i olika situationer och ha en vilja att lösa saker tillsammans. Som chef bör du träna dig att se dina medarbetare som kollegor, ni har olika kompetens och makt men ni som grupp delar det som, ska vara, det viktigaste: Viljan att utföra ett bra arbete och nå det uppställda målet!

Sammanfattningsvis ska du jobba för:

 • Självinsikt/självkännedom
 • Vilja att utvecklas
 • Vilja samarbeta med din omgivning

I kursen ”Det hållbara ledarskapet” tar jag upp det här och mycket mer för att skapa en bred och stabil plattform för dig som chef eller ledare att stå på när du utövar din roll. Kursen i sin helhet, 2 dagar, tar bland annat upp följande:

 • Självkännedom och inre styrka. (Balans mellan ödmjukhet att vara kunna var bestämd)
 • Grundprinciperna för ett hållbart ledarskap. Trippel T-modellen (Tillit, tydlighet, Trygghet och Respekt)
 • Grupprocesser och inre drivkrafter i gruppen
 • Hur fungerar du i olika situationer och vad styr våra beslut
 • Olika former av överenskommelser och vägen dit
 • Samt kopplingar till de tre situationsområdena:
  • Hållbar konflikthantering
  • Hållbar kommunikation
  • Hållbart arbetsklimat

 

2018-06-12
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Påminn dig själv (och de andra) om syfte och mål

Nu har jag gått igenom sju av de åtta tipsen för att lyckas när man arbetar med människor, man skulle kunna stanna där och få ett gott resultat (om man följer tipsen). Många stannar faktiskt här men vill man behålla kvalitet över tid och utvecklas själv finns det en sak kvar att göra innan man börjar om på steg ett igen. Det handlar om frågan varför man är där man är och gör det man gör, jag pratar alltså om syfte och mål med mina handlingar och mitt arbete. Om jag slutar att reflektera över de här viktiga grundförutsättningarna är det lätt att jag tappar min kompasskurs och vill det sig illa missar jag mitt uppsatta mål grovt.

Att arbeta med syfte och mål är i grunden inte svårt men i praktiken är det lätt att man glömmer bort att påminna sig om syftet med det man gör och att det syftet ska leda mot målet. I första hand handlar det här om dig själv och det är där fokus bör ligga men eftersom de flesta av oss arbetar i någon form av grupp eller arbetslag är det viktigt att grundläggande mål och syften synkas och hålls aktiva. Det här gäller även samarbetet mellan ledare och gruppmedlemmar inte bara inom gruppen. Den här rutinen bör sitta i ryggmärgen och ska inte ta lång tid, det handlar om att stanna till och tänka någon sekund extra för att försäkra sig om att syftet är det rätta och att jag strävar mot målet. Här handlar det verkligen om att följa de tre stegen ”Stanna-Andas-Tänk”. Genom att följa dem minskar du risken göra onödiga misstag eller att du får göra om ett arbete. Det blir en form av effektivisering i vardagen samtidigt som den minskar risken för obehag som kan följa av vissa misstag. Ta nu som vana att ”stanna-andas-tänk” för att ge dig tid att du följer syfte och mål.

Fundera nu på alla stegen och hur de hänger ihop och hur du ska göra för att göra de olika sakerna till automatiska handling i ditt sätt arbeta. Nedan är listan igen.

 

 1. Lär dig grunderna kring hur det fungerar när människor möts.
  2. Förstå vilken roll du spelar i det sammanhanget.
  3. Tänk igenom hur du vill agera i de sammanhang du befinner dig.
  4. Agera efter planen. Genomför det du planerat och var vaksam över vad som händer runt dig.
  5. Analysera vad som hände och justera dina insatser och ageranden.
  6. Utveckla och fördjupa dina kunskaper och erfarenheter.
  7. Fortsätt med ditt nya sätt att agera.
  8. Påminn dig själv (och de andra) om syfte och mål.

 

Lycka till nu med arbetet och kommentera gärna.

2018-05-30
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Fortsätt med ditt nya sätt att agera

Det näst sista tipset för att lyckas när du arbetar med människor handlar om att du nu, efter de andra sex stegens handlingar, måste aktivt arbeta för att ändra ditt sätt att agera och/eller handla, Det låter självklart att göra så men de flesta av oss tenderar till att falla tillbaka till hur vi gjort tidigare. Det är lättare att göra något invant och tryggt än att gör en förändring, hur liten den än må vara. Problemet här ligger ju i att vi aldrig kan förbättra eller stärka något oavsett hur bra analys vi gjort om vi inte gör den här förändringen som är nödvändig och när vi nu kommit så här långt är det ju synd om allt arbete innan skulle vara förgäves.

Hur gör man då för att klara av att förändra sitt sätt att tänka eller handla? Klart att det är svårt med generella tips då vi alla är lite olika men några starttankar kan man alltid ha.

Arbeta med små förändringar

Ett vanligt misstag är att man vill förändra allt på en gång, det här leder allt som oftast till en känsla av misslyckande då stora förändringar både tar tid och massor av energi. Det är därför oftast bättre att göra förändringarna i små steg, det kostar dels mindre energi och om det inte fungerar är det lättare att ”ladda om batterierna” för ett nytt försök.

Undvik ”måste-krav”

Ibland är det nödvändigt med måsten för att saker ska bli gjorda men när det gäller att ändra tankar och beteenden är det ofta mer effektivt att hitt en egen vilja till förändringen. En vilja som kommer inifrån dig själv, den viljan blir en starkare drivkraft än att enbart känna krav på olika former av anpassning.   

Bestäm dig för att under varje dag göra några små förändringar som leder till det uppsatta målet

För de flesta av oss är det svårt att hålla fokus på ett projekt av den här sorten under längre tid, det finns oftast så mycket annat vi måste fokusera och ge tid för att det ska fungera i vår vardag. Då kan det vara smart att ta en dag i taget med mål som börjar enklar och som man sedan gör svårare. Ett mål kan vara att man under en arbetsdag minst tre gånger gör det nya sättet att agera. Inga krav om i vilken situation eller när utan enbart att det sker. Det som krävs är att man fortsätter varje dag med de små förändringarna.

Våga prova och se inte endast misslyckanden utan se det som ett sätt att lära

Att vara mer eller mindre ovan eller oerfaren med ett tankesätt eller handling gör att man oftast blir osäker, vi tenderar till att söka oss till det trygga. Problemet med trygghet i det här fallet är att det är svårt att lära sig något nytt om man inte våga testa det fullt ut. Undvik därför att resonera i termerna ”jag är sån här, det är mitt sätt att vara det går inte att ändra på”. Tankar och beteenden går att påverka men bara om man verkligen vill och orkar hålla ut.

När du testar något nytt ha inga krav om att det måste lyckas första gångerna, det är ju precis det som förändringen handlar om. Vi gör ju något som är mer eller mindre nytt för oss vilket betyder att vi måste öva och lära oss vad som händer och hur vi reagerar. Att det inte blir som man tänkt betyder inte automatiskt att vi misslyckats, vilket är en vanlig tanke, utan att vi har chansen att lära oss vad som händer och sedan utnyttja det nästa gång.

Lycka till med att etablera ditt nya sätt nu!

2018-05-21
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

 Utveckla och fördjupa dina kunskaper och erfarenheter

Punkt nummer sex på listan över tips för att lyckas när man arbetar med människor handlar om att du själv måste utvecklas. Det här hänger ihop med att vår omvärld hela tiden förändras och vi upptäcker nya saker, nya sanningar skapas. Att utvecklas är inte alltid lätt då de kräver att vi vågar se på hur vi själva agerar och hanterar olika situationer. Här är alltså självinsikt och ödmjukhet viktiga faktorer, självinsikt om hur vi själva fungerar med våra svagheter och styrkor och ödmjukhet i att inse att vi inte alltid har rätt utan också måste erkänna våra fel. För vissa är den här processen svår, det kan vara jobbigt att rannsaka sig själv och de väljer att istället förneka egna brister och skylla på allt i sin omgivning istället. Vissa anser också att de är på ett visst sätt och att det inte går att ändra på, det är en subjektiv sanning, klart att det kan vara i princip omöjligt att göra stora förändringar i sitt beteende och tankar men mindre kan man göra även om de kostar på. Frågan är ju i grunden om man vill fortsätta vara den man är eller om man vill ge sig själv chansen att utvecklas och lära sig mer. Med att lära sig mer menar jag nödvändigtvis inte bara rena faktakunskaper utan också saker om sig själv. Det här är viktigt för oss alla inte bara de som arbetar som chefer eller ledare, att förstå sig själv hjälper alla.

För att utvecklas behövs förutom modet och viljan att titta på sig själv tid, tid är en avgörande faktor eftersom det är den som avgör om man hinner påbörja, genomföra och avsluta de processer som utvecklingen innebär. Är vi för snabba och inte har det tålamod som krävs kommer resultatet misslyckas eller vara halvdant. Till det krävs att man balanserar sin egen kritik med ödmjukhet, det betyder att man måste vara kritisk mot sig själv och vilja förändra men samtidigt måste man vara ödmjuk och inte straffa sig själv för att man misslyckas med något. Är man skoningslös i kritiken av sig själv över en längre period är risken stor att man skadar sig själv, sitt självförtroende, självkänsla och förmågan att utvecklas av sina misstag. Även om rannsakandet kan vara jobbigt måste utvecklingen finnas där och känslan av att man har utvecklats och gjort något bra. Finns kulturen på jobbet kan man hitta någon eller några man litar på som man kan dela vissa tankar med för att få en mer nyanserad bild av det man tittar på. Finns inte det är det dags att fundera på hur man hittar den tilliten mellan er kollegor. (Tillit är ju ett av kärnbegreppen när det handlar om att mötas och relationer, de andra är tydlighet, trygghet och respekt).

Börja nu att skapa en vana där du funderar på hur kan förbättra det du gjorde innan, oavsett om det handlar om ändringar i beteenden och tankar eller om du behöver mer kunskap kring olika saker. Det här behöver inte ta lång tid men för att en ändring ska ske måste det upprepas och bli just en vana.

Lycka till nu och ge inte upp gör du det här har du tagit ett stort steg framåt.

2018-05-15
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Analysera vad som hände och justera dina insatser och ageranden

Nu är vi framme vid punkt nummer 5 på listan ”Analysera vad som hände och justera dina insatser och ageranden”. Att planera sina handlanden och ha en övergripande tanke hur man vill agera över tid, vilket kan kallas för strategi, och uppfattas kan vara gott nog men eftersom de människor vi möter och de situationer inte alltid är helt lika måste vi också själva anpassa oss efter vad som händer i den aktuella situationen. Den här anpassningen sker både in nuet, vilket vi kan kalla för taktik, och i närtid då vi vet att våra handlingar får konsekvenser även efter själva händelsen.

För att kunna analysera och anpassa sin taktik med framgång i olika situationer krävs att flera olika delar fungerar och samverkar med varandra. Några av de viktigaste är:

 • Förmåga att se målet (utan prestige)
 • Kunskap om hur människor reagerar
 • Kunskap om hur du själv reagerar i olika situationer (Här ingår kunskap om vad olika diagnoser innebär)
 • Tidigare erfarenheter
 • Förmåga att ge sig själv tid i situationen
 • Samarbete och samförstånd om du inte jobbar ensam

De här sex delarna bildar tillsammans en stark plattform att stå på i stort sett oavsett vad som sker i situationen. Nedan ska jag kort utveckla delarna och hur de hör samman som en enhet.

Förmåga att se målet hela tiden och hålla sig till det fungerar som din kompass eller som ett räcke om man så vill, det är det som visar vart du är och vart du vill. Genom att veta det underlättar det i att analysera vad som behövs för att ny det uppsatta målet.

Punkt två och tre, ”kunskap om hur människor reagerar” och ”kunskap om hur du själv reagerar i olika situationer” ger oss grunden till att förstå vad som händer och vilka alternativ vi har i situationen. Utan det här blir mötet mer av ett chanstagande eller att man helt litar på hur det gick förra gången.

Punkt fyra ”tidigare erfarenheter” samspelar med de två tidigare punkterna för att utöka antalet alternativ man ser i situationen.

Punkt fem ”förmåga att ge sig själv tid i situationen” är en förutsättning för att hinna ta så bra beslut som möjligt även om situationen är stressad. Här krävs bland annat att man både har erfarenhet och utbildning i hur människor reagerar i olika situationer.

Punkt sex ”Samarbete och samförstånd om du inte jobbar ensam” är avgörande om man jobbar tillsammans med någon. När du gör en handling i situationen ska den/de andra förstå och samverka med dig och inte motverka vilket kan ske om man inte tillsammans är överens om hur man agerar.

Träna nu i att justera din taktik på ett bra sätt för att nå det uppsatta målet. Lycka till!

 

 

2018-05-07
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Agera efter planen. Genomför det du planerat och var vaksam över vad som händer runt dig.

Att se ett möte som en händelse med början, mitten och slut innebär att man kan planera hur man ska agera i de olika delarna och vad som är målet med mötet. Det nämnde jag förra veckan. Bland annat nämnde jag att syfte och mål är att skapa goda förutsättningar för en fortsättning efter mötet. Eftersom ditt agerande kommer att tolkas och bedömas av andra, både i situationen och efter, är det viktigt att du agerar stabilt och tydligt. Detta samtidigt som du naturligtvis måste vara följsam och anpassa dig efter hur situationen utvecklas. Låter det svårt och krångligt? I grunden är det inte det utan mest logiskt. Ett enkelt exempel kan vara om du som chef (eller medarbetare) är närvarande på ett möte med dina medarbetare där allt börjar bra och du har bestämt dig för att vara mer tillbaka lutad i din roll. Efter ett tag hettar det till i en fråga, det blir tydligt att det är mest en av personerna i rummet som höjer rösten och blandar ihop sak- och person. Nu är det viktigt att välja hur du ska agera för att skapa förutsättningar för en fortsatt kreativ diskussion som inte slutar i en konflikt. Då är det viktigt att du stannar, andas och tänker. Ditt agerande ska nämligen baseras på syfte och mål som du bestämt innan och inte på de känslor som finns i stunden. När du bestämt dig hur du ska agera, det här måste givetvis gå snabbt, för att nå syfte och mål ger du de andra tid att reagera. Den tiden utnyttjar du till att se och känna in hur de andra reagerar och vilken effekt ditt agerande har fått. De här intrycken är viktiga för din egen skull och utveckling, du kommer använda dig av det både nu och senare.

Alltså, när en situation förändras faller du tillbaka på hur du tänkt innan att du ska agera för att uppnå syfte och mål, det här ger dig förutsägbarhet i stunden och ökar chansen att du inger trygghet och agerar förhoppningsvis tryggare.

Tips!

När man möter människor och är beroende av relationer av olika slag kan man luta sig mot fyra begrepp i sitt handlande:

Trygghet

Tillit

Tydlighet

Respekt

Arbetar man konstant för att maximera de här fyra skapar man förutsättningar till en stabil grund, detta oavsett om mötet är kort, långt eller sker vid upprepade tillfällen.

Hur är det med de här fyra begreppen hos dig och i din arbetsgrupp? Arbetar ni aktivt med dem? Gör det, ni kommer märka skillnad.